Kodeks for god opførsel på Ringsted Lilleskole

Nedenstående er Ringsted Lilleskoles kodeks for god opførsel.
Det er en kort beskrivelse af værdier og retningslinjer, som vi forventer, at alle elever overholder. Det er også en manual i forhold til hvordan vi som skole agerer, når vi oplever, at vores retningslinjer ikke bliver overholdt.

Vi må, som skole, altid arbejde med at skabe og bevare nogle rammer, der fordrer tryghed og læring. Det er en del af vores skoles fundament, og derfor er det vigtigt, at vi italesætter og tydeliggør, hvordan vi arbejder sammen om opgaven.

Kodekset er derfor lavet, for at få uskrevne værdier og retningslinjer skrevet ned, og dermed styrke forståelsen og sammenholdet omkring dem.

Det er ikke kun elevernes ansvar, at reglerne overholdes. Forældrene skal støtte deres børn i overholdelsen af reglerne, blandt andet ved henvise til kodekset og gennem samtale om almen god opførsel. Det vil sige en skole med god trivsel og godt læringsmiljø (og arbejdsmiljø i klasserummet), at børnene er glade for at komme i skole – har positive forventninger til kammeraterne, undervisningen og skolens voksne.

Sprog og adfærd
Både personale, elever og forældre står inde for, og bakker op om, skolens værdigrundlag.
Eleverne er med til at skabe et godt og trygt klima på skolen. Det gør de blandt andet ved at omgås hinanden med gensidig respekt og anerkendelse.

Vi har en forventning om, at alle på Ringsted Lilleskole taler respektfuldt og i en god tone til hinanden. Det vil sige, at man taler vendinger, som også ville godtages i hjemmet af forældrene.

Hvis lærere oplever urimeligt sprogbrug hos elever, påtales dette og hjemmet orienteres, hvor vendingerne ordret gengives. Hjemmet skal blot se dette som en orientering, og en længere besvarelse er hverken nødvendig eller ønskelig. Husk at vi bedst kan fremme trivsel og bekæmpe dårligt sprogbrug i skolen, når vi står sammen.

Alle skolens aktører (elever, forældre og personale) er forpligtet på samarbejde for trivsel og mod dårligt
sprogbrug i skolen.

Vi har en forventning om, at eleverne har en seriøs og målrettet indstilling til at gå på Ringsted Lilleskole, og at de er forberedt og undervisningsparate, når undervisningen starter.
Eleverne er med til, at skabe et åbent og ærligt forhold mellem elever og de voksne på skolen, og er med til at løse eventuelle konflikter i fællesskab. Det gør de blandt andet ved, at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle konflikter – og ved at sige fra i ubehagelige situationer.

Hvis elever forlader skolen i affekt, orienterer læreren hjemmet herom. Det er herefter hjemmets ansvar at
sørge for transport og opsyn med eleven resten af dagen.
Ved grænseoverskridende fysisk og verbal adfærd f.eks. skældsord, vold, spark, slag, bid, krads og lignende har den enkelte lærer beføjelser til at hjemsende eleven uden varsel resten af dagen.

Ved gentagne tilfælde af grænseoverskridende adfærd kan eleven hjemsendes i op til en uge. Det er her
ledelsen, der tager beslutning om hjemsendelse i en længere periode. Elever og forældre vil blive indkaldt til samtale i forbindelse med, at eleven genoptager sin skolegang.
Hvis adfærden upåagtet fortsættes, vil det i sidste ende resultere i en bortvisning fra Ringsted Lilleskole.

Brug af mobiler, iPads og pc´er
Mobiltelefonen holdes lukket i skoletiden, og må tændes efter endt skoledag.
Det er muligt at gøre brug af mobiltelefon i undervisningen – efter aftale med lærer. Er det nødvendigt, på grund af sygdom eller andet, at gøre brug af telefonen, skal der indhentes tilladelse fra en lærer. Ved lejrskole aftales regler med de pågældende lærere. Ansattes mobil er generelt på lydløs, og anvendes ikke i børns nærvær.
iPads og pc´er betragtes som arbejdsredskaber i skoletiden, og bruges i forbindelse med skolearbejde. Hvis de bruges i andre sammenhænge, skal det være aftalt med de voksne på skolen. Vi forventer, at elever behandler deres eget og skolens IT-udstyr ordentligt. Hvis vi oplever, at dette ikke er tilfældet, inddrages udstyret resten af skoledagen. Det er den ansattes opgave, at orientere hjemmet om inddragelsen efterfølgende.
Medbragte iPads og pc´er skal være opladt ved skoledagens start. Det er her forældrenes ansvar, at hjælpe eleven med det.
Skolens ansatte har ret til at inddrage elevers mobiltelefonen, hvis retningslinjerne ikke efterleves. Den
afleveres på skolens kontor og kan afhentes af eleven efter endt skoledag. Det er den ansattes opgave at
orientere hjemmet om inddragelsen efterfølgende.
Eleverne må ikke tage billeder af skolens øvrige elever, ansatte, forældre eller gæster uden deres samtykke.
Ligesom at eleverne ikke lægger billeder, navn eller lignende på de sociale medier uden at man har de
involveredes accept.
Ved gentagne overtrædelser af skolens retningslinjer, vil elev og forældre få besked på mobiltelefon ikke
medbringes på skolen.
I særlige tilfælde, blandt andet ved fotodeling fra omklædningsrum, vil relevante myndigheder blive inddraget.
For Oasens vedkommende henviser vi til ”Mediepolitik i Oasen 2018” på skoleporten.
Vi håber, at alle omkring skolen vil hjælpe hinanden med efterlevelsen af dette kodeks, så vi også fremover har en skole med glade og trygge elever, som tager ansvar for sig selv, for hinanden og for fællesskabet.

Made by Hjemmesider.dk