Evaluering af undervisningen

Skolen evaluerer løbende elevernes skoleforløb. Desuden prioriteres evalueringen af undervisningen, samt evalueringen af hele skolens virke.

De enkelte elevers skolegang bliver jævnligt evalueret. I evalueringen indgår både den faglige, den sociale og den personlige udvikling.
Mindst to gange om året inddrages forældrene i form af en personlig samtale, derudover samarbejdes der efter behov med forældrene i form af skriftlig korrespondance. Efter lærerens og forældrenes beslutning deltager eleverne selv i de årlige skolehjemsamtaler med forældrene.

Undervisningen i de enkelte klasser og trin bliver præsenteret og drøftet i de forskellige forældregrupper på forældremøder i løbet af skoleåret. Årsplanerne for de enkelte fag offentliggøres på skolens hjemmeside i Forældreintra.

Hele lærergruppen evaluerer jævnligt større emneforløb og projekter for at sikre forbedringer og udvikling af disse.
Det drejer sig bl.a. om lejrskole, projektundervisning, fællesemner, niveaudelte undervisningsforløb, teaterforløb, rejser og udflugter.
Evalueringerne sker på baggrund af input fra eleverne og voksne i de involverede klasser.

Hvert år gennemfører lærerne sammen med skolens ledelse en årsevaluering for skoleåret, hvori der indgår fælles emner, strukturering af undervisning, pædagogiske tiltag, samt nye tiltag og perspektiver.
Desuden afholdes der to dages pædagogisk weekend. Samtlige skolens ansatte deltager.
Her drøftes der mulige udviklingsindsatser for skolen for det/de kommende år, samarbejdsprincipper for skolen samlede personale, samt planlægningen af det næste skoleår.

Skolens tilsynsførende holder tilsyn med skolens daglige undervisning ved minimum 3 årlige dagsbesøg. (se tilsynsrapporten).
Der afholdes medarbejder-udviklingssamtaler med personalet med henblik på evaluering af den enkeltes trivsel og kompetenceudvikling hvert år.

UMV – undervisningsmiljøvurdering (gennemført 2020-2021).

Personalets trivsel smitter af på eleverne. Derfor er der fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. APV er senest lavet ultimo 2021.

Revideret oktober 2021

Made by Hjemmesider.dk