Trivselsråd for 0. klasse-5. klasse.

Trivselsråd og aktivitetsgrupper på

Ringsted Lilleskole

Samarbejdet med og imellem forældre er af stor betydning for børn, medarbejdere og forældre på Ringsted Lilleskole. En god klasse skabes ikke alene af børn og dygtige lærere eller af spændende bøger, flotte klasseværelser, aktive frikvarterer og motiverende udenoms arealer – der skal mere til……

Det gode sammenhold skabes i høj grad også af forældre, der igennem samarbejde engagerer sig i deres børns trivsel. Erfaringer og undersøgelser peger på, at der er en klar sammenhæng imellem børns trivsel og samarbejdet imellem forældrene i den enkelte klasse.

Vi vil derfor på Ringsted Lilleskole have et særligt fokus på dette – til gavn for alle.

Hvorfor trivselsråd?

På Ringsted Lilleskole mener vi, at en tæt dialog mellem skolen, forældrekredsen og bestyrelsen er altafgørende for at sikre børnenes trivsel.

Vi skriver blandt andet i vores værdigrundlag at ”et stærkt forældresammenhold skaber tryghed for børnene” og ”forståelse og tillid er nøgleordene til at sikre en god trivsel på skolen”.

Bestyrelsen har valgt at omdøbe ”forældreråd” til ”trivselsråd” for at understrege, at det handler om at være medskaber på klassens og skolens samlede trivsel.

Hvordan vælges trivselsrådet?

Der skal i hver klasse være et trivselsråd, der består af 3-5 forældre. Det anbefales, at trivselsrådet består af begge køn samt af både drenge- og pigeforældre.

Der vil på skoleårets første forældremøde være valg til trivselsrådet.

For at bidrage med ”nye øjne” samt sikre involvering af flere forældre igennem skoletiden, bør der være en naturlig rotation, så det enkelte medlem ikke sidder i trivselsrådet i mere end to år. Bestyrelsen anbefaler, at der i den enkelte klasse laves en struktur for dette.

Forventninger til trivselsrådene?

Trivselsrådene har en betydelig rolle i forhold til den samlede trivsel i og omkring klassen. De er medskaber af en kultur, hvor det at tale om børnenes trivsel bliver en selvfølgelighed. De skal have et tæt samarbejde med klasselærer, bl.a. ved inddragelse i planlægning af forældremøder. Klasselæreren kontakter trivselsrådene forud for forældremødet. Trivselsrådet får mulighed for at fremlægge temaer på forældremødet, som kan tages op af den samlede forældregruppe.

De enkelte forældre skal stadig tage kontakt til klasselæreren, i forhold til eget barns trivsel.

Trivselsrådene skal også tage kontakt til nye forældre i klassen, så de føler sig velkomne i fællesskabet på skolen.

Det er trivselsrådenes ansvar at etablere struktur omkring dannelse af klassens aktivitetsgrupper samt rammesætte omfanget heraf – læs mere herom nedenstående.

Der vil 2-3 gange årligt afholdes dialogmøder mellem bestyrelsen og trivselsrådene. Disse vil blive dateret i starten af skoleåret.

Trivselsrådene forventes at:

 • Arbejde for et godt samarbejde mellem klassens forældre?
 • Bidrage i planlægningen af forældremøder (temaer)
 • Deltage i tre årlige dialog møder med bestyrelsen
 • Samarbejde med skolens øvrige trivselsråd (erfaringsudveksling)
 • Tage kontakt til nye forældre i klassen
 • Være tovholder på klassens aktivitetsgrupper
 • Være tovholder på klassens legegrupper – se nedenstående

Hvad kan trivselsrådene forvente

Skolen og bestyrelsen mener, at trivselsrådene har en meget vigtigt funktion på Ringsted Lilleskole, hvorfor vi vil prioritere disse højt. Vi vil 2-3 gange årligt holde dialogmøder med de siddende trivselsråd, hvor vi kan drøfte forskellige temaer og aktuelle udfordringer. På dialogmøderne vil en repræsentant fra ledelsen også være deltagende. Disse møder kan også bruges til at invitere gæster udefra, der kan have relevant viden om de temaer, der ønskes belyst.

Hvad kan trivselsrådene ikke forvente

 • Trivselsrådene har ingen beslutningskompetence.
 • Trivselsrådene har ingen indflydelse på skolens pædagogiske hverdag udenom det pædagogiske personale.

Aktivitetsgrupper

Trivselsrådet (tidligere forældreråd) har mange steder en tradition for at være festkomiteer, kagebagere, planlæggere af sociale arrangementer m.v. Vi har på Ringsted Lilleskole valgt, at dette skal fordeles ud på øvrige forældre ved at der på alle klassetrin oprettes såkaldte aktivitetsgrupper. Trivselsrådsrepræsentanter kan vælge at stå uden for deltagelse i aktivitetsgrupper.

Aktivitetsgrupper er en måde at fordele planlægningen af de årlige sociale aktiviteter for og i klassen. Klassen danner i starten af skoleåret aktivitetsgrupper, således at alle børns forældre er repræsenteret i enten aktivitetsgruppe eller trivselsråd.

Aktivitetsgrupper er fordrende for klassens trivsel fordi:

 • Det går godt i tråd med skolens værdier omkring forpligtende fælleskab.
 • Det fordeler planlægningen af klassens sociale liv på flere forældre.
 • Det styrker medansvaret for klassens sammenhold
 • Alle børn oplever, at deres forældre tager medansvar for klassens sociale liv.
 • Forældrene lærer hinanden bedre at kende i mindre grupper og på tværs af børnenes foretrukne legekammerater.
 • De understøtter et tæt, omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene.

Det er trivselsrådenes ansvar at der i forældregruppen skabes dialog omkring omfanget af aktiviteterne ift. deltagere, indhold og placering på skoleåret, således at det sikres, at alle familier bedst muligt kan støtte op om den enkelte aktivitet. En aktivitetsgruppe kan fx have til opgave, at planlægge en aktivitet for ”klassens børn i efteråret”, hvor en anden aktivitetsgruppe kan have til opgave at planlægge et arrangement for ”klassenforældre” og en tredje en opgave i at planlægge en aktivitet for ”klassens børn og familier i foråret”.

Dialogmøderne (tre gange årligt) kan bruges som sparring til at igangsætte og vedligeholde aktivitetsgrupper.

Se yderligere på Forældrefiduser

Legegrupper

”Kendskab giver venskab” er legegruppers motto. Alle børn elsker at lege. Det er skønt at have gode legekammerater, men det er en hård oplevelse for de børn, der ikke er med i legen. Legegrupper er med til at sikre, at alle børn er med i klassens sammenhold. Det forebygger mobning. Brug hellere legegrupperne til at bygge et godt sammenhold tidligt i skoleforløbet frem for til at reparere en klasse med dårligt fællesskab.

Med legegrupper styrkes sammenholdet i klassen, og det bliver både nemmere og mere naturligt at lege på kryds og tværs. Derudover er legegrupper en god ramme fordi:

 • Alle børn er med, og vante legemønstre brydes.
 • Piger og drenge leger på tværs.
 • Børnene oplever hinandens hjem og leger sammen med børn, som de måske ikke naturligt ville lave legeaftaler med.
 • Forældre lærer hinanden og børnene bedre at kende.

Det er trivselsrådenes ansvar at der skabes rammer for dialog omkring organisering af legegrupper.

På Ringsted Lilleskole forventes det at der etableres legegrupper fra 0. til 4. klasse. Fra 4. klasse kan disse omdøbes til madgrupper, hyggegrupper, spillegrupper, filmgrupper eller lign. Hyppighed for hvor ofte grupperne mødes, planlægges i den enkelte klasse.

Made by Hjemmesider.dk