Skolens kodeks

Kodeks for Ringsted Lilleskole

Nedenfor er Ringsted Lilleskoles kodeks, som er en kort beskrivelse af forventninger og retningslinjer, som alle elever skal overholde.
Det er ikke kun elevernes ansvar, at reglerne overholdes. Forældrene skal støtte deres børn i overholdelsen af reglerne, blandt andet ved at henvise til kodekset og almen god opførsel. Kodekset er lavet for at (gen)skabe og bibeholde en skole med rammer, der fordrer tryghed og læring.

Formålet ved kodeks er at skabe og understøtte en skolehverdag med god trivsel og godt læringsmiljø (og arbejdsmiljø i klasserummet), at børnene er glade for at komme i skole – har positive forventninger til kammeraterne, undervisningen og skolens voksne.

Vi ønsker også med dette kodeks at blive skarpere samt tydeligere på overfor alle med gang på skolen, hvilken skole vi ønsker Ringsted Lilleskole skal og bør være, samt hvad vi som skole står for ift. fælles værdier i mødet og omgangen med hinanden.

Adfærd

Både personale, elever og forældre står inde for og bakker op om skolens værdigrundlag. Eleverne er med til at skabe et godt og trygt klima på skolen. Det gør de bl.a. ved at omgås hinanden med gensidig respekt og anerkendelse. På Ringsted Lilleskole taler alle respektfuldt og i en god tone til hinanden. Eleverne har en seriøs og målrettet indstilling til at gå på Ringsted Lilleskole, og de er undervisningsparate, når undervisningen starter Eleverne er med til at skabe et åbent og ærligt forhold mellem elever og de voksne på skolen og er med til at løse eventuelle konflikter i fællesskab. Det gør de bl.a. ved at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle konflikter og ved at sige fra i ubehagelige situationer.

Ved ud afreagerende adfærd som vold, spark, slå, bid, krads o.l. hjemsendes eleven øjeblikkeligt resten af dagen. Ved gentagne tilfælde af denne adfærd kan eleven hjemsendes op til en uge, samt hvis adfærden upåagtet fortsættes i sidste ende bortvises som elev fra Ringsted Lilleskole.

Mobiler

Brug af mobiltelefoner i undervisningen er ikke accepteret uden lærerens tilladelse. Hvis eleven bruger sin telefon i undervisningen, vil læreren inddrage telefonen, og den kan derefter hentes i administrationen efter skoletid.

Hvis forældre undtagelsesvis skal kunne kontakte deres barn i skoletiden ved f.eks lægeaftale e.l., så skal dette meddeles via intra inden skolestart den pågældende dag.

Eleverne tager ikke billeder af skolens øvrige elever, ansatte, forældre eller gæster uden deres samtykke, og eleverne lægger ikke billeder, navn el. lign. på de sociale medier uden samtykke fra de involverede.

Sprogbrug

Husk, at vi bedst kan fremme trivsel og bekæmpe dårligt sprogbrug i skolen, når vi står sammen. Alle skolens aktører (elever, forældre og personale) er forpligtet på samarbejde for trivsel og mod dårligt sprogbrug i skolen.
Vi kan og vil ikke tolerer, at man bliver nu ”smadret”, eller at ens mor er en fucking møg-luder i frikvartererne….

Made by Hjemmesider.dk