Principper

Skolens retningslinjer og principper pr. 24.10.2020:

Lejrskole- og ekskursionsopsparing

Hver betalingsmåned trækkes der 100,- kr. over skolepengene, som skal dække udflugter og lejrskoler.

Når elever forlader klassen, er pengene ikke til udbetaling, da eleven løbende har været med til at forbruge af kontoen.

Forældreudvalget /trivselsråd kan vælge at stå for indsamling til klassens arrangementer.

Ligeledes kan en klasses forældre blive enige om en klassekasse med et fast årligt beløb til indbetaling på højst 100,- kr.

Klassekassen administreres af forældrene.

Skolens elevråd

Formålet med at have et elevråd på Ringsted Lilleskole er, at lære eleverne at være aktive deltagere i en demokratisk organisation. Herved skal eleverne lære, at tage hånd om deres skole samt engagere sig i skolens liv. Elevrådet kan fremføre sager i lærerrådet og i bestyrelsen, men er kun deltagende så længe sagen fremlægges og eventuelt drøftes.

Kontaktlærer formidler beslutninger, der er truffet på lærermødet og som vedrører elevrådet.

Elevrådets faste aktiviteter:

Elevrådet skal i hvert skoleår have mulighed for deltagelse i relevante udvalg på skolen.

Elevrådets formand samt næstformand (7.-9. klasse) deltager efter behov i 2-3 årlige bestyrelsesmøderne.

Struktur:

Der vælges hvert år en formand, en næstformand samt en sekretær for elevrådet.

Hver klasse fra 2.-9. klasse vælger 2 elevrådsrepræsentanter, der tilstræbes lige valg mellem begge køn.

Normalt deltager kun elevrådsrepræsentanterne i elevrådsmøderne.

Elevrådet starter et skoleår med et planlægningsmøde umiddelbart efter valget i august.

Elevrådet indkaldes i årets løb til et møde pr. måned, indkaldelse sker af kontaktlærer.

Kommunikation og kommandovejen:

Kommandovej for kommunikation:

  • Skriv til pågældende lærer ift. specifikke oplevelser eller fagspørgsmål.
  • Trivsel: Skriv til klasselærer.
  • Overordnede skole spørgsmål: 0.-6. klasse til viceskoleleder og for 7.-9. klasse til skoleleder.
  • Principielle ting og betragtninger: Bestyrelsen og skoleleder.

Kommunikationsvej:

Medmindre andet er individuelt aftalt med pågældende personale, så foregår al kommunikation via intra. Skolens personale vil svare hurtigst muligt inden for et arbejdsdøgn (dvs. weekend, ferie o.l. er undtaget).

Intra er kun egnet til korte enkelte beskeder, da længere beskeder let kan misforstås af begge parter. Aftal i stedet et fysisk møde.

Intra er ikke et socialt medie, dvs. omtale af personer e.l., videresendelse af beskeder fra andre modtagere er ikke tilladt, og kan medføre eksklusion fra intra.

Mobiltelefoner

Mobiltelefonen er sat på lydløse og gemt væk i skoletiden- og SFO-tiden og må først tændes, når eleven befinder sig uden for skolens område.

Hvis dette ikke overholdes, kan elevens mobil konfiskeres resten af den pågældende skoledag og afhentes på kontoret efter endt skoledag.

Det er muligt at gøre brug af mobiltelefon i undervisningen efter aftale med lærer. Er det nødvendigt pga. sygdom eller andet at gøre brug af telefonen indhentes tilladelse fra en lærer eller pædagog.

Ved lejrskole aftales regler med de pågældende lærere.

Ansattes mobil er på lydløs og anvendes ikke i børns nærvær.

Ønske om skolefri for elever

Enhver anmodning om fritagelse for deltagelse i undervisningen, også for enkelte timer,

skal bringes i kontaktbogen på intra senest dagen før.

Fritagelse sker efter følgende regler:

  • Faglærere kan give fri i enkelte timer.
  • Klasselærer kan bevilge skolefri til og med tre på hinanden følgende skoledage.
  • Øvrig frihed bevilges af viceskoleleder for 0.-6. klasse samt skolelederen for 7.-9. klasse

Hvis forældre vælger at deres barn/børn skal holde fri på en skoledag, så er det forældrenes egen pligt samt ansvar at følge op på lektier m.v. via lektiebog på intra.

Der gives ikke lektier for forud ift. skolefri.

Principper for løbehjul, skateboard m.m. i pauser samt cykling og gåture med elever i skole- og SFO- tiden

Såvel elever som personale skal bære cykelhjelm ved cykelture.

Elever skal ved anvendelse af løbehjul, skateboards og lignende anvende nødvendigt sikkerhedsudstyr.

Ved både cykel- og gåture skal alle bære skolens gule trafikveste.

Principper for forældremøder, konsultation samt forældres tilstedeværelse i undervisningen

Forældremøder

I hver klasse holdes årligt to forældremøder, hvor elevernes forældre mødes og snakker om klassens liv.

Klasselæreren udarbejder dagsordenen i samarbejde med klassens øvrige lærere.

Det er klasselæreren evt. i samarbejde med forældre, der står for det praktiske i forbindelse med afholdelse af

forældremøderne (indkøb, borddækning m.m.).

Forældres tilstedeværelse i undervisningen

Forældre er altid velkomne til at deltage i undervisningen, efter aftale med klassens lærer.

Dog er det ønskeligt, at forældre deltager aktivt i undervisningen.

Hvis en forælder systematisk følger en bestemt lærers undervisning i et bestemt fag i en bestemt periode tages dette op med viceskoleleder eller/og skolelederen.

Skolehjemsamtaler

Der afholdes skolehjemsamtaler 2 gange om året i 0.,1. og 2. klasse.

For 3.-6. og 8. klasse afholdes en skolehjemsamtale i efteråret samt Åbent hus-samtaler i foråret.

For 7. og 9. klasse afholdes kun Åbent hus samtaler i foråret

Klasselæreren er til stede ved samtlige samtaler, andre lærere deltager efter udleveret plan.

Klassens lærere har i samarbejde inden samtalen gennemgået klassens elever.

Eleverne deltager i skolehjemsamtaler på alle klassetrin.

Godkendt i bestyrelsen d. 24. oktober 2019

Made by Hjemmesider.dk