Vedtægter godkendt den 23. maj 2024

For den selvejende institution, Ringsted Lilleskole.

1. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§ 1
Skolens navn er Ringsted Lilleskole. Oprettelsesdatoen for den private grundskole er den 1. august 2012.

Stk. 2: Skolens hjemsted er Ringsted Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Næstvedvej 349 B, 4100 Ringsted.

2. SKOLENS FORMÅL
§ 2
Skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven, og at skolen efter sit formål og i hele
sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og
folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til
og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling
mellem kønnene

Stk. 2: Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen.

Stk. 3: Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 4: Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:

  • Ringsted Lilleskole virker uafhængigt af og er uden tilknytning til religiøse og
   politiske interesser.

  • Skolen anser det for en væsentlig opgave at give eleverne elementære eksakte
   kundskaber, således at de kommer i besiddelse af den viden, der kan støtte dem i
   deres videre uddannelse og virke.

  • Skolen finder det vigtigt, at eleverne bibringes den almene dannelse og den
   orientering, som er nødvendig for deltagelse og medbestemmelse i et demokratisk
   samfund.

  • Skolen ser det som et af sine formål, at hver enkelt elev får mulighed for at udvikle
   en selvstændig personlighed.

3. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER
§ 3
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for
undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de
statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2: Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig herfor over for bestyrelsen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen. 4 medlemmer skal vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen). De øvrige 3 medlemmer vælges også af forældrekredsen. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives mod forældrenes ønske.

Stk. 4: Af de 7 bestyrelsesmedlemmer vælges årligt 2 medlemmer for en funktionsperiode
på 3 år, undtaget er dog hvert 3. år, hvor 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Ligeledes
skal der vælges 2 suppleanter. Suppleanterne vælges af forældrekredsen for en
funktionsperiode på 2 og er af hinanden på forskudt valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Suppleanten/suppleanterne optages automatisk i bestyrelsen, hvis et eller flere
bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen. Fra 2025 til 2029 vil der være en overgangsperiode for at implementere den ændrede funktionsperiode. Jævnfør ovenstående vil kommende års valgfrekvens være som på bilag 1. Bilag 1 vil automatisk ophøre efter generalforsamlingen i 2029, hvor den nye funktionsperiode vil være implementeret.

Stk. 5: Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og
mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 6: Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen, det samme er gældende for
ægtefæller eller samlevende til skolens ansatte og ligeledes kan 2 forældre fra samme
familie ikke være medlem af bestyrelsen samtidig. Skolelederen, SFO-lederen, TR, 1 lærerrepræsentant samt 2 elevrepræsentanter, (elevrepræsentanterne har kun
observatørstatus), deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan ved behandling af enkeltsager vedr. skolelederen, dennes stedfortræder eller enkelte ansatte, det være sig lærer, SFO-personale eller elever, suspendere mødedeltagelsen for en eller flere af de pågældende.

Stk. 7: Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med formand, næstformand og kasserer.
Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 8: Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal – herunder
formanden – skal være registreret i cpr-registret med bopæl i Danmark.

Stk. 9: Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive
ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 10: Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder de til enhver tid gældende regler om habilitetsbetingelser for
bestyrelsesmedlemmer jf. § 5 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. herunder
bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Stk. 11: I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved
generel inhabilitet, indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode.
Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af
perioden.

Stk. 12: For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt
bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 13: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt
personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 14: Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem
eller skolelederen har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 15: Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal
indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 16: Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet
beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt
eller udpeget den pågældende.

Stk. 17: Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden, jf. dog stk. 19.

Stk. 18: Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved skriftligt at meddele bestyrelsen sit
kandidatur senest 2 uger før generalforsamlingen. Dette gælder også for siddende
bestyrelsesmedlemmer, som ønsker genvalg. Navne på opstillede kandidater udsendes til forældrekredsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kandidaterne skal
lave en kort beskrivelse af sig selv samt motivation for opstilling, som vil blive udsendt
sammen med listen over opstillede kandidater. Hvis der ikke er nok kandidater til de poster
som skal besættes, vil det dog være muligt at opstille, når generalforsamlingen afholdes.

Stk. 19: Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen, bestående af
forældrekredsen, kan afsættes af det vælgende organ i funktionsperioden. Afsættelsen af et eller flere bestyrelsesmedlemmer skal optages som et punkt på dagsordenen på
generalforsamlingen. Alternativt skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Afsættelsen af et eller flere bestyrelsesmedlemmer sker ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 20: Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder, samt skolens øvrige
fastansatte personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen – uden at delegation er nødvendig – til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 21: Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og størrelsen af forældrebetaling
for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen,
som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 22: Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
samt indgåelse af andre væsentlige købs- og lejekontrakter.

4. REGNSKAB M.V.
§ 4
Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for
skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3: Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i
overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4: Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt
revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 5: Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6: Forældre til elever og ansatte ved skolen har altid ret til at få indsigt i budgetter,
regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan
udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til
indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt
i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

5. GENERALFORSAMLING
§ 5
Skolens ordinære generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i
hjemstedskommunen inden udgangen af april måned, og denne indkaldes af bestyrelsen
med mindst 30 dages varsel. Generalforsamlingens medlemmer består af den i § 6, stk. 1. angivne personkreds dvs. forældrekredsens medlemmer.
Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  1. Bestyrelsesformandens beretning.
  1. Fremlæggelse af den reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
  1. Fremlæggelse af det vedtagne budget, til orientering.
  1. Valg til bestyrelsen.
  1. Indkomne forslag.
  1. Eventuelt.

   Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
   hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

   Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til antallet af
   fremmødte medlemmer af forældrekredsen. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved
   almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutninger om nedlæggelse af skolen, jf. § 10, stk.
   2.

   Stk. 4: Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal
   underskrives af dirigenten.

   Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det.
   Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 3
   bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen
   sker som ved almindelig generalforsamling.

   Stk. 6: Forældrekredsen har stemmeret på generalforsamlingen med 1 stemme pr.
   forældre. For at være stemmeberettiget skal der ske personligt fremmøde til
   generalforsamlingen.

6. FORÆLDREKREDS
§ 6
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Som forælder anses, i denne
sammenhæng, ligeledes den der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på
forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om
skolegangens begyndelse og varighed

Stk. 2: Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private
grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler
tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har
barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, jf. lovens § 38.

Stk. 3: Forældre til elever på skolen er automatisk medlemmer af forældrekredsen.
Forældres medlemskab af forældrekredsen ophører, når deres børn ikke længere er
elever på skolen.

Stk. 4: Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed.
Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet udøves. Skolen skal
i øvrigt følge tilsynsregler i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og de i de hertil udstedte bekendtgørelser.

  1. SKOLENS DRIFT
   § 7
   Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning, herunder
   skolepenge for eleverne efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved
   bidrag fra andre.

   Stk. 2: Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til
   gode.

   Stk. 3: Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

   Stk. 4: Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af
   nogen art.

   Stk. 5: Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage
   skyldige økonomiske hensyn.

   Stk. 6: Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i
   lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler
   og private grundskoler og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har
   rådighed over.

   Stk. 7: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd er
   aktuel lovgivning til enhver til gældende. Bestyrelsen har ansvaret for, at skolens
   vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen, jf.
   vedtægtsbekendtgørelsen § 6, stk. 2, nr. 12.

8. TEGNINGSRET
§ 8
Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af
disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2: Ved køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste
ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3: Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jf. dog stk. 4.

Stk. 4: Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt
omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede
ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

9. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT
§ 9
Bestyrelsen og generalforsamling træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I
begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed, dog kræves det at der afgives
mindst 2/3 af stemmeberettigede stemmer. Såfremt der ikke kan opnås 2/3 af stemmerne
på den ordinære generalforsamling, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.
Vedtagelsen på den ekstraordinære generalforsamling sker ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 2: Vedtægtsændringer gælder ikke, medmindre de er offentliggjort på skolens
hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår
vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening.

10. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN
§ 10
Stk. 1 I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af
skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse.

Stk. 2: Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer skolens generalforsamling
beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at
et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af
fremmødte medlemmer.

Stk. 3: Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og
2, skal den nedlægges.

Stk. 4: Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om
nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske, umiddelbart efter
beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5: Det påhviler bestyrelsen omgående at give Undervisningsministeriet og de
kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6: Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser
sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den
økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende
regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8: Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse
anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9: Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af
skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens
nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 10: Vedtægten skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og
bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse skal angives med maskinskrift, og det skal
fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2024.

Martin Jon Pedersen
(Bestyrelsesformand) 

Rasmus Beyer Møller
(Bestyrelsesnæstformand)

Pernille Follmann Ballebye

Jonas Berthelsen

Anne Mette Christiansen

 Henrik Landin Weber Pedersen

Bryan Wall

Made by Hjemmesider.dk