Evalueringspolitik

Formål:

På Ringsted Lilleskole vægter vi at støtte udviklingen af det hele barn samt udvikle de kontekster og rammer, som eleverne indgår i.
I evalueringen indgår både den faglige, den sociale og den personlige udvikling hos eleven.

Formålet med alle evalueringer er at skabe de bedste vilkår for, at det enkelte barn udvikler sig socialt og fagligt i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. I evalueringen forholder vi os til, hvordan vores praksis virker i virkeligheden.

I vores evaluering er den daglige dialog imellem mennesker suppleret med de planlagte aktiviteter, en fast del af dagsordenen.

Vi finder derfor evaluering i alle sammenhænge på skolen. Det sker ved mødet mellem personale og voksne på friskolen, ved arrangementer, på personalemøder, den daglige tilbagemelding fra børnene, bestyrelsesmøder, generalforsamling og tilsyn.

Både som ansat og som forælder forpligter vi os til at understøtte evaluering. Vi forventer, at alle bidrager med deres oplevelser og synspunkter i forbindelse med udmøntning af skolens værdigrundlag i praksis.

Der foregår løbende evaluering af skolens virke som helhed samt på klasse og elevniveau. Evalueringen foregår gennem mange forskellige evalueringsindsatser, som vi her prøver at skitsere.

Løbende evaluering i skolens dagligdag.

Hele lærergruppen evaluerer jævnligt større emneforløb og projekter for at sikre forbedringer og udvikling af disse. Det drejer sig bl.a. om lejrskole, projektundervisning, fællesemner, niveaudelte undervisningsforløb, teaterforløb, rejser og udflugter. Evalueringerne sker på baggrund af input fra eleverne og voksne i de involverede klasser. Hvert år gennemfører lærerne sammen med skolens ledelse en årsevaluering for skoleåret, hvori der indgår fælles emner, strukturering af undervisning, pædagogiske tiltag samt nye tiltag og perspektiver.

Desuden afholdes der to dage med fokus på de pædagogiske visioner. Samtlige skolens ansatte deltager i disse dage. Her drøftes der mulige udviklingsindsatser for skolen for det/de kommende år, samarbejdsprincipper for skolens samlede personale samt planlægningen af det næste skoleår.

Skole/hjem-samarbejde

Skole-hjem samtaler

Mindst to gange om året inddrages forældrene i form af en personlig samtale og derudover samarbejdes der efter behov med forældrene i form af skriftlig korrespondance. Efter lærerens og forældrenes beslutning, deltager eleverne selv i de årlige skole-hjem samtaler med forældrene.
I skolens overbygning indbydes forældre til den 2. årlige skolehjemsamtale efter den såkaldte Åbent hus model, hvor de enkelte forældre og elever besøger relevante faglærere.

Forældremøder

Undervisningen i de enkelte klasser og afdelinger bliver præsenteret og drøftet i de forskellige forældregrupper på forældremøder i løbet af skoleåret.
Forældremødet der ligger i foråret bruges til at fremme trivselsarbejdet i den enkelte klasse. Her kan eksterne inviteres til at give input og vejledning, eksempelvis SSP (skole socialforvaltning politi).

Årsplaner

Årsplanerne for de enkelte fag offentliggøres på skolens ForældreIntra hvert år i september og indeholder en plan for den planlagte undervisning i minimum 1.halvår. Hvis den enkelte lærer benytter halvårsplaner, vil halvårsplanen for 2. halvår ligge tilgængelig på ForældreIntra i januar.
Årsplanerne vil beskrive de overordnede mål samt indhold i undervisningen.

Tilsynsbesøg, Arbejdspladsvurdering (APV) samt Undervisningsmiljøvurdering (UMV).

Tilsynsbesøg

Skolens tilsynsførende holder tilsyn med skolens daglige undervisning ved minimum 3 årlige dagsbesøg. (se tilsynserklæring, som ligger på skoleporten).
Den tilsynsførende skal:

 • Udtale sig om, hvorvidt skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • Vurdere om undervisningen sikrer en alsidig personlig udvikling.
 • Påse, at skolen opfylder kravet til frihed og folkestyre og at sproget er dansk.
 • Besøge skolen mindst tre gange om året og danne sig indtryk af elevernes faglige niveau i dansk, matematik og engelsk, samt overvære undervisningen inden for såvel de humanistiske, naturvidenskabelige som praktisk/musiske fag.
 • Udfærdige en årlig offentligt tilgængelig tilsynserklæring.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV).

Undervisningsmiljø-Vurdering (UMV) også kaldet elevtrivsels-undersøgelse foretages hvert 3. år – udført senest i 2020-2021.

Evalueringsplan for elevernes generelle faglige progression

Formålet med evalueringsplanen på skoleniveau er:

 • at tydeliggøre og drøfte de udfordringer skolen har på forskellige klassetrin.
 • at lokalisere indsatsområder, bl.a. i forhold til fagfordeling og støtteindsatser.
 • at kvalificere den fremadrettede indsats på forskellige klasser/trin.

Formålet med evalueringsplanen på klasseniveau er:

 • at følge klassens udvikling og løbende evaluere alle elevers udbytte af undervisningen.
 • at få et overblik over, hvor klassen er fagligt godt med, og hvor der skal sættes ekstra ind.
 • at give bedre grundlag for differentiering/holddeling.

Formålet med evalueringsplanen på elevniveau er:

 • at sikre, at den enkelte elevs faglige udvikling følges, så identificering af vanskeligheder hurtigst muligt synliggøres og afhjælpes.
 • at sikre at lærere kan vejlede, samarbejde og underrette forældrene om elevens faglige udvikling.

Ringsted Lilleskole har fravalgt at anvende nationale tests, da testene p.t. er behæftet med en usikkerhed på 12,5 percentil i normalområdet og derved kan give et usikkert og misvisende grundlag for evalueringen. Vi ser desuden ingen grund til at anvende det som styringsredskab.

Ringsted Lilleskole har derfor valgt at anvende prøver fra forlaget Hogrefe på 1. – 7. klassetrin. Testene giver et godt overblik over elevernes faglige niveau og bruges til at spotte evt. udfordringer. Efter testafviklingen udarbejdes en testrapport som består af en klasserapport samt elevrapport for den enkelte elev. I 0. kl. anvendes ”sprogvurdering” samt ”matematikvurdering” fra Dansk Psykologisk Forlag.
I 7., 8. og 9. klasse anvendes løbende tests gennem skoleforløbet herunder de skriftlige terminsprøver i november måned.

KlassetrinDANSK: Læsning (marts-april)DANSK: Stavning (martsapril)MATEMATIK (marts-april)ENGELSK
0. kl.Sprogvurdering 0.kl.
(Dansk Psykologisk Forlag)
Matematikvurdering 0.kl.
(Dansk Psykologisk Forlag)
1. kl.ORDLÆSEPRØVE 1MAT 1
2. kl.SÆTNINGSLÆSEPRØVE 1MAT 2ENGELSKLÆSEPRØVE
3. kl.ORDBLINDESCREENING
(oktober)
SÆTNINGSLÆSEPRØVE 2
STAVEPRØVE 2MAT 3
4. kl.TEKSTLÆSEPRØVE 5MAT 4
5. kl.TEKSTLÆSEPRØVE 6STAVEPRØVE 3MAT 5
6. kl.TEKSTLÆSEPRØVE 7MAT 6
7. kl.TEKSTFORSTÅELSE DEL A
SÆTNINGSLÆSEHASTIGHED
MAT 7

Evaluering overbygningen:

FagKlasseHvadHvordan
Matematik7.-8.-9.Delområder f.eks brøkerStatustest matematikfessor
Matematik7.-8.-9.FærdighedsområderDo
Matematik7.-8.-9.Mundtlig matMATPLUS evaluering
Matematik8.-9.Skriftlig matterminsprøver
FagKlasseHvadHvordan
Naturfag8.-9.FærdighedsområderDigitale test fra Gyldendal biologi, geografi, fysik-kemi
Naturfag8.-9.Fællesfaglige områder7 emner, dog afleveres kun rapporter i de fem af områderne. Rapporter med efterfølgende mundtlig evaluering
Naturfag8.Årsprøve mundtlig
Naturfag7.FærdighedsområderTest efter hvert afsluttede fagområde
FagKlasseHvadHvordan
Dansk7.-8.-9.LæsningLæsetest ift hastighed og indhold løbende
Dansk7.-8.-9.RetskrivningDigital retskrivning løbende
Dansk7.-8.-9.SkriftligLøbende afleveringer med evaluering og genreskemaer
Dansk8.-9.SkriftligTerminsprøver
Dansk8.Årsprøver mundtlig
FagKlasseHvadHvordan
Engelsk/tysk7.-8.-9.MundtligLøbende evalueringer og test
Engelsk/tysk7.-8.-9.SkriftligLøbende evalueringer og test
Engelsk/tysk8.-9.Skriftligterminsprøver
Engelsk/tysk8.MundtligÅrsprøver, mundtlig

Testresultatet evalueres af ledelsen og klassens lærerteam og der udarbejdes en faglig handleplan for pågældende klasse/elev, hvis der opdages elever med faglige udfordringer. Testene tages så vidt muligt digitalt og anvendes i dansk: 1.–7. klasse samt i matematik i 1.-7. klasse, samt i engelsk på 2. årgang. I 8.- og 9. klasse tester den enkelte faglærer selv gennem undervisningen, testresultaterne gennemgås og drøftes med skolens ledelse.

Prøverne er primært til internt brug og forældre inddrages, når der er behov for det. Skolebestyrelsen orienteres og inddrages i testrapporten på skoleniveau

Evalueringsplan for specifikke elevers faglige, personlige eller sociale progression

Evaluering af dansk-, matematik- og engelskløft

Skolen tilbyder dansk-, matematik- og engelskløft til elever med specifikke faglige udfordringer i disse fag.

Det faglige løft foregår enten i grupper eller individuelt med nogle ugers/måneders varighed.
Når den enkelte elev tildeles et fagspecifikt løft, udarbejdes en handleplan, hvor de faglige udfordringer beskrives sammen med en plan for undervisningens indhold. Efter endt periode tilrettes handleplanen, og det afgøres, hvorvidt eleven skal fortsætte, og om de faglige tiltag skal revideres.

Evaluering af progressionen for elever tildelt en støttefunktion (SPS-elever)

Når elever får tildelt en støttefunktion, udarbejdes en handleplan for pågældende elev i samarbejde med klasseteamet og ledelsen. Handleplanen gennemgås efterfølgende med forældre, og samarbejdet etableres omkring barnet. Oftest vil eksterne bl.a. rådgivere fra PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) deltage i disse møder.
Handleplanen revideres løbende og minimum 2 gange årligt ved skolestart og i foråret. I handleplanen er barnets ressourcer, udfordringer samt tiltag beskrevet. Det er skolens pædagogisk faglige leder, der koordinerer samarbejdet omkring eleven.

Identifikation af elever med ordblindhed samt støtteforanstaltning

Elever på skolen screenes for ordblindhed i løbet af foråret i 3. klasse. Ved mistanke om ordblindhed tilbydes eleven en ordblindetest.

Hvis eleven bliver testet ordblind, tilbydes eleven en it-rygsæk samt adgang til onlinebiblioteket NOTA. Eleven instrueres i at bruge hjælpemidlerne i undervisningen via den tilknyttede voksne med IT-støttefunktion.

Der tilbydes infoaften for IT-rygsækbrugere samt familie to gange årligt. Her vil familien få at vide, hvordan man støtter sit barn bedst muligt.

Ressourcecentret støtter klasseteamet omkring deres rolle ifm. undervisningen, bl.a. brug af Nota, indscanning af undervisningsmaterialer mv.

Made by Hjemmesider.dk