Optagelse til Spirer og 0. klasse

Optagelse på venteliste

Familier, der ønsker, at deres børn skal gå på Ringsted Lilleskole, skal som det første udfylde og sende en ventelisteblanket til skolens kontor. I vil kort efter modtage en mail fra os med praktiske informationer, inklusive hvordan I indbetaler det obligatoriske indskrivningsgebyr.
Vi vil anbefale, at I skriver jeres barn op så tidligt som muligt, da vi til nogle årgange har lange ventelister. Jo tidligere I skriver jeres barn på venteliste, jo bedre chance for optagelse er der naturligvis.

Når vi laver klassedannelse, bestræber vi os at have en nogenlunde ligelig fordeling mellem drenge og piger. Selvom vi IKKE har søskendegaranti, kigger vi naturligvis på, om familierne i forvejen har en relation til skolen. Vi kan derfor ikke give jer endelig besked om, hvorvidt jeres barn er optaget, før efteråret året før jeres barns forventede skolestart. Vi er naturligvis altid behjælpelige med en foreløbig status.

Informationsmøde og samtaler med potentielle elever

Omkring juni måned – året før jeres barn har forventet start som Spire (førskole-forløb), inviteres ALLE børnene på ventelisten med deres forældre til et informationsmøde vedr. skolestart. Her vil vi blandt andet fortælle jer mere om skolen, samt give en masse praktisk information. I vil høre, hvad I kan forvente og hvilke forventninger vi har til jer, og I vil naturligvis få en rundvisning, så I kan se skolen både ude og inde.
Familierne (både forældre og børn) inviteres efterfølgende til en personlig samtale med relevant personale. Samtalerne afholdes som regel i august måned.
Ved samtalerne får begge parter mulighed for at møde hinanden i trygge rammer, stille de spørgsmål, der eventuelt måtte være, og finde ud af, om Ringsted Lilleskole er et godt valg til netop jeres barn.

Endelig information om optagelse

Efter samtalerne, som afholdes med jer ultimo august – medio september, vil I få endelig besked om, hvorvidt jeres barn er optaget på Ringsted Lilleskole eller ej.
Optagne elever vil modtage en mail med yderligere information, ligesom de vil blive bedt om at udfylde indskrivningsskema, samtykkeerklæring med mere. I vil derudover blive bedt om at indbetale det obligatoriske boggebyr.
Elever, som ikke er blevet optaget vil modtage en mail med tilbud om fortsat at stå på venteliste, hvis der senere skulle blive en ledig plads i klassen.

Velkomstarrangement

Omkring medio marts/ primo april, vil optagne børn og deres forældre blive inviteret til et velkomst arrangement. Her får I mulighed for at lære hinanden og skolen lidt bedre at kende, ligesom I på mødet vil få flere praktiske informationer om jeres barns opstart hos os. I vil f.eks. få information om, hvordan I kommer på vores intrasystem, der er kommunikationsplatformen mellem skole og hjem i dagligdagen.
Der vil blive mulighed for at børnene kan lege lidt og lære deres kommende klassekammerater lidt at kende. I vil også få en rundvisning, så jeres børn kan se de omgivelser, der venter dem, når de snart skal starte hos os.

Brobygning med børnehaver

I marts/april måned tager vi kontakt til børnehaverne og tilbyder brobygning. Børnehaver, der har mulighed for det, kommer ofte på besøg på skolen sammen med skolestartere fra pågældende børnehavegruppe. Nogle gange tager de madpakker med, og spiser deres frokost sammen med os.

Vi beder institutionerne sende os en skriftlig overlevering, og efterfølgende beder vi om en mundtlig samtale, Her hører vi mere om det enkelte barn, og bliver forberedte på eventuelle udfordringer, vi skal tage hensyn til, ligesom vi informeres, hvis barnet har været i kontakt med PPR.
Vi har desuden en løbende kontakt med børnehaverne i tiden op til skolestart, så vi er godt informeret om, hvordan netop jeres barn trives.

En god start – Spireforløb

For at give elever, der er optaget på Ringsted Lilleskole, den bedst mulige start hos os, starter de som Spire på skolen fra 1. maj i det kalenderår, de skal starte i 0. klasse.

Vi strukturerer dagene, så de ligner en skoledag i 0. klasse mest muligt, børnene får derved en stille og rolig indkøring til skolelivet . De får mulighed for at blive trygge ved både de nye omgivelser, hinanden og de voksne, der skal være omkring dem, inden det rigtig går løs i august måned.

Herunder er nogle af de aktiviteter Spire-børnene vil opleve:

  • Alle dage starter med morgensamling i Spiregruppen kl. 8.10.
  • Vi laver fritter-seddel. En fremmødeliste, men også en liste med beskeder til vores fritidshjem, Oasen. Nogle børn ved måske, hvornår de bliver hentet og af hvem, og kan give besked om dette. Andre vil bare gerne fortælle noget, de har oplevet. På denne måde øver børnene sig i at fortælle, lytte og give en besked.
  • Vi øver hvilken dag i ugen vi har, hvilken dato, måned, årstal, årstid, og hvilket tøj pauserne kræver.
  • Vi gennemgår dagens indhold, og gør det synligt med billeder på tavlen. Hele vores dag fremgår med billeder, inden vi går i gang – Både aktiviteter, toiletbesøg, madpakker og pauser. Når en aktivitet er gennemført, får den et tjektegn, så børnene nemt kan følge med i deres dag, og hvor vi er nået til.
  • Vi spiser Lillemad og holder pause.
  • Vi laver en fælles aktivitet, det kan f.eks. være i vores førskole materiale, der hedder ”Hop om bord”; en kreativ aktivitet, hvor vi øver finmotorikken; en bevægelsesaktivitet, hvor vi bruger kroppen, eller en udeaktivitet ved bålet eller i skoven, hvor vi får brugt alle sanser. Det er meget forskelligt, og to dage er sjældent ens.
  • Vi spiser Storemad, holder pause og slutter spiredagen kl. 12.00. Herefter går børnene hen i fritidshjemmet Oasen, og fortsætter deres dag der.

For nogle vil overgangen fra børnehave til skole være nem, og for andre kan overgangen kræve lidt mere, og her gør skolens personale naturligvis deres bedste for at hjælpe til og lette overgangen.

I spireforløbet er alle børn per automatik tilmeldt skolens fritidsordning Oasen. Efter endt spireforløb – det vil sige når barnet i august måned starter i 0. klasse – er det naturligvis frivilligt, om man ønsker at benytte tilbuddet. I kan læse mere om Oasen på skolens hjemmeside.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at spireforløbet er en del af Ringsted Kommunes førskoleforløb. Der ydes derfor ikke søskendemoderation under spireforløbet.

Start i 0. klasse

I august måned er det tid til at starte ’rigtigt’ i skole. På Ringsted Lilleskole har vi mange dejlige traditioner, og en af dem er naturligvis første skoledag. Her mødes hele skolen, både ansatte, elever og forældre, for at starte et nyt skoleår op. Vi synger et par sange, der vil være lidt taler, og så kommer vi til den måske vigtigste del, nemlig at byde velkommen til 0. klasse. Det foregår ved, at vores nye elever kaldes frem en efter en. Her får de overrakt en ballon fra en elev fra 5. klasse, som de skal holde rigtigt godt fast på. Når alle har fået overrakt deres ballon, vil de samlet blive sendt til vejrs og markere starten på deres tid på Ringsted Lilleskole.
Eleverne fra 0. og 5. klasse vil i den første tid være lilleven og storeven, og eleverne i 5. klasse gør deres bedste for at bidrage til, at alle de nye elever kan føle sig velkomne på Ringsted Lilleskole.

Kontakt

Har I spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte skolens kontor på tlf.: 27840571 eller på mail: kontor@ringsted-lilleskole.dk.
Vi ser meget frem til at tage imod jeres barn og til et forhåbentlig godt og langt samarbejde.

Made by Hjemmesider.dk