Vedtægter godkendt den 11.6.2020 og offentliggjort den 12.6.2020

for den selvejende institution, Ringsted Lilleskole. Skolens vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet den 27.06.2020

1. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§ 1

Skolens navn er Ringsted Lilleskole. Oprettelsesdatoen for den private grundskole er den 1.8 2012.

Stk. 2: Skolens hjemsted er Ringsted Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Næstvedvej 349 B, 4100 Ringsted.

2. SKOLENS FORMÅL

§ 2

Skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven, og at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene

Stk. 2: Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3: Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 4: Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:

 • Ringsted Lilleskole virker uafhængigt af og er uden tilknytning til religiøse og politiske interesser.
 • Skolen anser det for en væsentlig opgave at give eleverne elementære eksakte kundskaber, således at de kommer i besiddelse af den viden, der kan støtte dem i deres videre uddannelse og virke.
 • Skolen finder det vigtigt, at eleverne bibringes den almene dannelse og den orientering, som er nødvendig for deltagelse og medbestemmelse i et demokratisk samfund.
 • Skolen ser det som et af sine formål, at hver enkelt elev får mulighed for at udvikle en selvstændig personlighed.

3. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§ 3

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2: Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig herfor over for bestyrelsen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen. 4 medlemmer skal vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen). De øvrige 3 medlemmer vælges også af forældrekredsen. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives mod forældrenes ønske.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år. Medlemmerne er på forskudt valg hvert andet år. Således er 3 henholdsvis 4 medlemmer på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælger forældrekredsen for et år to suppleanter. Genvalg kan finde sted. Suppleanten/suppleanterne optages automatisk i bestyrelsen, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen.

Stk. 5: Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 6: Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg til bestyrelsen, hvis de samtidig er medlem af forældrekredsen. Skolelederen, SFO-lederen, TR, 1 lærerrepræsentant samt 2 elevrepræsentanter, elevrepræsentanterne har kun observatørstatus, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan ved behandling af enkeltsager vedr. skolelederen, dennes stedfortræder eller enkelte ansatte, det være sig lærer, SFO personale eller elever, suspendere mødedeltagelsen for en eller flere af de pågældende.

Stk. 7: Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med formand, næstformand og kasserer. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 8: Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal – herunder formanden – skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 9: Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 10: Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder de til enhver tid gældende regler om habilitetsbetingelser for bestyrelsesmedlemmer jf. § 5 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. herunder bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Stk. 11: I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 12: For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 13: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 14: Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem eller skolelederen har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 15: Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 16: Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 17: Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden, jf. dog stk. 19.

Stk. 18: Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved skriftligt at meddele bestyrelsen sit kandidatur senest 2 uger før generalforsamlingen. Dette gælder også for siddende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker genvalg. Navne på opstillede kandidater udsendes til forældrekredsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kandidaterne skal lave en kort beskrivelse af sig selv samt motivation for opstilling, som vil blive udsendt sammen med listen over opstillede kandidater. Hvis der ikke er nok kandidater til de poster som skal besættes, vil det dog være muligt at opstille, når generalforsamlingen afholdes.

Stk. 19: Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen, bestående af forældrekredsen, kan afsættes af det vælgende organ i funktionsperioden. Afsættelsen af et eller flere bestyrelsesmedlemmer skal optages som et punkt på dagsordenen på generalforsamlingen. Alternativt skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Afsættelsen af et eller flere bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmelighed.

Stk. 20: Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder, dog kan afskedigelse af skolens leder kun ske med generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen – uden at delegation er nødvendig – til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 21: Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og størrelsen af forældrebetaling for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 22: Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af andre væsentlige købs- og lejekontrakter.

4. REGNSKAB M.V.

§ 4

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3: Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4: Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 5: Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6: Forældre til elever og ansatte ved skolen har altid ret til at få indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

5. GENERALFORSAMLING

§ 5

Skolens ordinære generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned, og denne indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Generalforsamlingens medlemmer består af den i § 6, stk. 1. angivne personkreds dvs. forældrekredsens medlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
 2. Bestyrelsesformandens beretning.
 3. Fremlæggelse af den reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
 4. Fremlæggelse af det vedtagne budget, til orientering.
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer af forældrekredsen. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutninger om nedlæggelse af skolen, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 4: Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved almindelig generalforsamling.

Stk. 6: Forældrekredsen har stemmeret på generalforsamlingen med 1 stemme pr. forældre. For at være stemmeberettiget skal der ske personligt fremmøde til generalforsamlingen.

6. FORÆLDREKREDS

§ 6

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Som forælder anses, i denne sammenhæng, ligeledes den der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed

Stk. 2: Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, jf. lovens § 38.

Stk. 3: Forældre til elever på skolen er automatisk medlemmer af forældrekredsen. Forældres medlemskab af forældrekredsen ophører, når deres børn ikke længere er elever på skolen.

Stk. 4: Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsregler i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og de i de hertil udstedte bekendtgørelser.

7. SKOLENS DRIFT

§ 7

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning, herunder skolepenge for eleverne efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2: Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3: Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4: Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5: Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6: Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Stk. 7: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd er aktuel lovgivning til enhver til gældende. Bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen, jf. vedtægtsbekendtgørelsen § 6, stk. 2, nr. 12.

8. TEGNINGSRET

§ 8

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2: Ved køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3: Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jf. dog stk. 4.

Stk. 4: Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

9. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 9

Bestyrelsen og generalforsamling træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed, dog kræves det at der afgives mindst 2/3 af stemmeberettigede stemmer. Såfremt der ikke kan opnås 2/3 af stemmerne på den ordinære generalforsamling, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelsen på den ekstraordinære generalforsamling sker ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 2: Vedtægtsændringer gælder ikke, medmindre de er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening

10. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 10

Stk. 1 I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse.

Stk. 2: Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer skolens generalforsamling beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3: Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4: Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske, umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5: Det påhviler bestyrelsen omgående at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6: Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8: Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9: Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 10: Vedtægten skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Vedtaget på generalforsamlingen den 11. juni 2020.

Martin Jon Albæk Pedersen
(Bestyrelsesformand)

Jonas Berthelsen

Britta Henriksen

Jakob Skriver

Bryan Wall
(Bestyrelsesnæstformand)

Kim Ekman

Rasmus Beyer Møller

Made by Hjemmesider.dk