Ind- og udmeldelsesprocedurer

Ringsted Lilleskoles administration kan træffes på telefon 2784 0571

Kontorets telefontid er mandag til fredag kl. 8.00-11.45.

Ringsted Lilleskole er en selvejende institution med en 10-årig grundskole fra 0.-9. klasse samt tilbud om fritidsordningen Oasen.

Indmeldelse sker ved henvendelse til og efter samtale med skoleledelsen og pågældende klasselærer.


Der optages som udgangspunkt elever på 0.-8. klassetrin, såfremt der er plads og med hensyntagen til den enkelte klasse.

I 9. klasse optages kun elever i særlige tilfælde.


For at sikre en mulig plads anbefales det at indmelde sit barn så tidligt som muligt, da der ofte er ventelister.

Optagelse på venteliste

For at blive optaget på venteliste til Ringsted Lilleskole skal skemaet ”Blanket til optagelse på venteliste” udfyldes, underskrives og afleveres/sendes til skolens kontor. Blanket findes på skolens hjemmeside under ’Ny elev’.

Ringsted Lilleskole har som udgangspunkt ikke optagelseskriterier, men henvender sig til alle elever uanset køn, etnisk baggrund eller tro.

Det er dog vigtigt, at alle parter (skole, elev og forældre) mener og tror på, at Ringsted Lilleskole er den rigtige skole.

Skolen bestræber sig desuden på, at klasserne har en nogenlunde ligelig kønsfordeling.

Skolen kan have ventelister til de enkelte årgange.

Indmeldelse

Når der er en ledig plads i en klasse, optages en elev fra ventelisten på Ringsted Lilleskole.

Indmeldelse kan ske til den 1. i måneden.

Elever til nye 0. klasser optages umiddelbart på baggrund af ventelister og efter samtale med skolens ledelse samt personalegruppen omkring Spirerne.
Beslutningen om optagelse i allerede etablerede klasser træffes på baggrund af en prøveperiode samt en samtale mellem skolens ledelse, klassens lærere, den pågældende elev og hans/hendes forældre.

Skolepenge

Når eleven tilbydes en plads på Ringsted Lilleskole, vil der blive opkrævet et boggebyr.

Der betales skolepenge i 11 rater i perioden 1. august – 30. juni. Juli måned er betalingsfri. Opkrævning sker hver den første i måneden.
Der reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolen har BS-ordning.

Skolen yder søskendemoderation. Barn nr. 1 (ældste barn) betaler fuld pris, det/de efterfølgende barn/børn betaler en fastsat procentdel af normalprisen.
Ud over skolepenge vil der være udgifter til:

  • Boggebyr ved start
  • Ekskursioner og lejrskoler

Udmeldelse af skole og Oasen

Udmeldelse kan ske den 1. i måneden.
Udmeldelse til både skole og Oasen skal altid foregå skriftligt ved at udfylde udmeldelsesblanketten, der kan findes på skolens hjemmeside under Information.
Udmeldelse kan ske pr. løbende måned til den 1. i efterfølgende måned.

Oasen (fritidshjem)

For at blive indmeldt i Oasen skal barnet være elev på Ringsted Lilleskole.
Ringsted Lilleskole har altid plads til egne elever i Oasen.

Oasens direkte telefonnummer er: 27840571

Ind- og udmeldelse til Oasen skal foregå skriftligt til skolens kontor. Blanketten kan findes på skolens hjemmeside under Information.

Betaling for Oasen

Der opkræves betaling for at gå i Oasen i 11 rater i perioden 1. august – 30. juni. Juli måned er betalingsfri. Der reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolen har BS-ordning.
Skolens yder søskendemoderation. Barn nr. 1 (ældste barn) betaler fuld pris, det/de efterfølgende betaler en fastsat procentdel af normalprisen. Der ydes IKKE søskendemoderation til elever fra og med 4. klasse.
Til Oasen er der tilknyttet en café-ordning, som inkluderer en eftermiddagsservering. Opkrævning for både Oasen og café-ordningen sker sammen med skolepengene den første i måneden. Der kan i forbindelse med aftenarrangementer eller turdage være en mindre betaling (f.eks. entre på museum).

De aktuelle priser kan ses på skolens hjemmeside www.ringsted-lilleskole.dk (Information > Skolepenge samt betaling fritidshjem).

Oasen har lukket i de to sidste uger i juli måned samt i uge 42, mellem jul og nytår samt Grundlovsdag. For øvrige lukkedage i Oasen, se venligst skolens aktuelle ferieplan.

Spireforløb

Elever, der optages på skolen i 0. klasse, får tilbud om at gå i et førskoletilbud, der på Ringsted Lilleskole kaldes Spireforløb.
Forløbet starter op den 1. maj og løber frem til den 31. juli, hvorefter barnet starter i 0. klasse.

Under Spireforløbet betales et ’pasningsbeløb’. Beløbet opkræves i tre rater den 1. maj, 1. juni og 1. juli. Det aktuelle beløb kan ses på skolens hjemmeside ligesom, det vil blive oplyst på informationsmødet ,der afholdes i juni måned, året inden barnet skal starte.
Bemærk, at der IKKE ydes moderation, mens barnet er i Spireforløb.

Made by Hjemmesider.dk